Zasiłki

euro-948007_640Zasiłek rodzinny na dziecko

 

O zasiłek należy ubiegać się w Domu Pomocy Społecznej. Kto może się ubiegać? Rodzic, opiekun prawny dziecka lub też dziecko, jeśli jest pełnoletnie, jednak nie na utrzymaniu rodziców i które ma zaświadczenie z sądu o przydzielonych alimentach. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc, jednak aby go dostać należy spełnić konkretne kryteria. Najważniejsze jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 574 zł (664 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna). Kwota, jaką otrzymuje się na dziecko zanim to ukończy 5 lat to 77 zł, do 18 r. ż. Jest to 106 zł, a do 24 r. ż. 115 zł. W 2016 roku nastąpią małe zmiany. Obecnie, jeśli dochód rodziny przekroczy maksymalny próg, zasiłek jest od razu odbierany. Od nowego roku ma on być pozostawiony, jednak z proporcjonalnym pomniejszeniem o kwotę przekroczoną.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

 

Bezrobotny to osoba, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, aczkolwiek jest do niej zdolna. Osobie bezrobotnej przysługuje zasiłek, jednak w momencie gdy zarejestrowała się ona w odpowiednim urzędzie, ale nie ma dla niej żadnej pracy, stażu, szkoleń, robót, a jednocześnie przepracowała minimum 365 dni w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania się do urzędu. Jeśli chodzi o wykonywaną wcześniej pracę, jedne z podstawowych wymogów to posiadanie umowy o pracę oraz opłacanie składek na ubezpieczenie. Zasiłek do maja 2016 roku wynosić będzie 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące, a w kolejnych 652,60 zł.

 

Zasiłek opiekuńczy

 

Przysługuje on wszystkim osobom, które są ubezpieczone i tym samym kwalifikują się do ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek przydzielony jest z racji konieczności opieki nad dzieckiem – może być to dziecko biologiczne lub też dziecko współmałżonka czy przysposobione. Warunek, który musi pozostać spełniony to pozostanie wspólnie w jednym gospodarstwie z chorym na czas opieki. Aby uzyskać zasiłek należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.